Privacystatement

Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens vindt Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU) heel belangrijk. Zo houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij registreren en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van onze taak.

SFU is een stichting die als doel heeft projecten die betrekking hebben op duurzame inzetbaarheid (o.a. opleidingen en arbeidsomstandigheden) en naleving van de ABU-CAO en de NBBU-CAO te financieren. Voor de uitvoering van dit doel verwerkt SFU persoonsgegevens van uitzendondernemingen.

In dit privacystatement leggen wij onder meer uit welke persoonsgegevens SFU registreert en hoe SFU daarmee omgaat. U leest daarnaast hoe u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Ook leest u meer over de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Welke (persoons)gegevens registreert en verwerkt SFU?

Wij registreren en verwerken alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor onze werkzaamheden. Hieronder vallen de volgende gegevens voor wat betreft VOF-en eenmanszaken; voor de overige ondernemingen betreffen alleen de laatste twee bullets persoonsgegevens:

 • naam uitzendonderneming
 • correspondentieadres
 • bankrekeningnummer
 • loonsom
 • e-mailadres
 • contactpersoon uitzendorganisatie

Van wie verwerkt SFU persoonsgegevens?

Uitzendondernemingen die op grond van de SFU-cao bij SFU geregistreerd zijn.

Aan wie verstrekt SFU mijn persoonsgegevens?

De uitvoering van het heffen en innen van de werkgeversbijdragen heeft SFU uitbesteed aan PGGM. PGGM beschikt daarom over uw (persoons)gegevens.

Uw rechten m.b.t. verwerking van persoonsgegevens door of voor SFU

Recht op inzage

Wij houden uw gegevens graag actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn? Dan kunt u ons vragen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij verstrekken u vervolgens binnen een maand een overzicht van uw gegevens. 

Recht op rectificatie

Indien wij persoonsgegevens hebben verwerkt die onjuist zijn. Dan kunt u ons digitaal of schriftelijk een correctie doorgeven of vragen om verwijdering van de gegevens. Binnen een maand ontvangt u bericht of SFU aan uw verzoek kan voldoen. 

Recht op beperking

U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens door SFU te beperken. Het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens kan indien:

 • u de juistheid van de gegevens betwist en u vindt dat SFU dat moet controleren;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is en u zich verzet tegen wissen;
 • SFU uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft maar u wel, bijvoorbeeld voor het voeren van een rechtszaak tegen SFU of derden;
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking waarop SFU niet meteen beslist.

U kunt uw verzoek tot uitoefening van uw rechten naar SFU sturen. Dit kan schriftelijk naar SFU, Postbus 299, 3700 AG Zeist. U kunt ook een e-mail sturen naar sfu@pggm.nl. Wij zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek uw verzoek uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, zal SFU u binnen een maand informeren over waarom uw verzoek niet kan worden afgehandeld en een nieuwe termijn aangeven (maximaal 2 maanden na informeren). 

Welke maatregelen treft SFU voor de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens?

 1. SFU heeft de nodige technische en organisatorische voorzieningen getroffen om de gegevens van betrokkene te beschermen tegen verlies of beschadiging.
 2. Verder zijn de nodige voorzieningen aanwezig die waarborgen dat vervanging of herstel kan plaatsvinden bij verlies of beschadiging van gegevens van de betrokkene.
 3. Sommige medewerkers hebben al vanwege hun ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht van persoonsgegevens. Overige medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij verwerken, behalve wanneer zij vanwege de wet verplicht zijn de gegevens te verstrekken.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Sommige gegevens bewaren wij een bepaalde periode omdat de wet ons dat verplicht. Het uitgangspunt is dan de wettelijke bewaartermijn. Wij bewaren uw gegevens maximaal 7 jaar.

Klachten?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door SFU, dan horen wij dat uiteraard graag. U kunt uw klacht richten aan de SFU, Postbus 299, 3700 AG Zeist. U kunt ook een e-mail sturen naar sfu@pggm.nl.

U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.

Andere vragen?

Heeft u andere vragen over dit statement of de verwerking van uw persoonsgegevens? Stuur dan een brief naar SFU, Postbus 299, 3700 AG Zeist. U kunt ook een e-mail sturen naar sfu@pggm.nl.