Hoe verloopt de premiebetaling?

De SFU stelt jaarlijks de definitieve premienota vast. Dit gebeurt op basis van de door u opgegeven totale brutoloonsom en de premie (0,15% in 2024). U ontvangt vervolgens van SFU een nota met hierop uw jaarlijkse premie. Deze premie moet in één keer door de uitzendonderneming worden voldaan. Betaling in termijnen is dus niet mogelijk.

De SFU is voor de vaststelling van de premie afhankelijk van de gegevens van uw onderneming. Geeft u, ook na herinnering van het fonds, geen loonsomopgave door? Dan is de SFU bevoegd om een inschatting te maken van uw premie. Geef daarom dus altijd op tijd uw gegevens door.

Let op! De verschuldigde premie is zuiver een werkgeversbijdrage. U mag deze premie dus niet inhouden op of verrekenen met het loon van uw werknemers.

Hebt u vragen over de betaling van de premie? Neem dan contact op met de afdeling incasso van de beheerder van het fonds. Dit is PGGM, bereikbaar op telefoonnummer 030 - 277 5699.